Resum de la Junta de Govern del 14 de febrer de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 14 de febrer. Entre d’altres acords, es van aprovar els pagaments de diverses subvencions a les entitats culturals i esportives del municipi que van ser concedides en la convocatòria del passat 2022.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

PAGAMENT DE SUBVENCIONS

S’aprova el pagament de subvencions a les entitats i pels imports que figuren a continuació:

Associació de Joves del Pla de Santa Maria – 500,00€

Club Esportiu El Pla de Santa Maria de futbol – 9.500,00€

Penya Barcelonista del Pla de Santa Maria – 1.100,00€

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria – 2.100,00€

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria – 1.600,00€

Associació de la Gent Gran del Pla de Santa Maria – 2.200,00€

Nexus Teatre – 800,00€

AMIPA Escola Sant Ramon – 2.000,00€

Aquestes subvencions van ser atorgades el juliol del 2022. Les entitats han presentat la documentació justificativa de les activitats realitzades i les corresponents despeses.

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE RECAPTACIÓ DE L’IBI i IAE

El Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona, organisme autònom administratiu BASE, ha fet arribar a l’Ajuntament els comptes de recaptació de l’IBI i IAE del 2022 per a la seva aprovació.

El càrrec líquid és el següent:

Recaptació voluntària liquidable: 207.009,85€.

Recaptació voluntària no liquidable: 827.472,61€.

Recaptació en executiva: 517.600,96€.

La Junta de Govern dona l’aprovació als comptes presentats.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa

Manteniment antivirus

230,92

Fábregas Parques y Jardines

Compra de taulells de fusta per als bancs de la via pública

1.017,60

Limonium Equip d’Educació Ambiental

Campanya per al foment de la recollida selectiva

1.750,04

PROJECTE DE MILLORA I RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA

S’aprova el projecte de millora i renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi del Pla de Santa Maria. El projecte s’exposarà de forma pública durant un període de 30 dies durant els quals s’hi podran presentar al·legacions.

PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’EDIFICI MUNICIPAL

S’aprova el projecte de rehabilitació d’edifici municipal per a la creació d’un centre residencial i d’atenció diürna. Aquest projecte consisteix en la tercera fase de les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Martí, Llopart i Trenchs per instal·lar-hi una residència de gent gran. El projecte estarà exposat públicament durant un període de 30 dies durant els quals s’hi podran presentar al·legacions.

LLICÈNCIA D’OBRES

S’atorga llicència d’obres per a la construcció d’un magatzem al carrer Olivera, 21, presentada per Jesús Moreno Marton en representació d’Irene Luque Sánchez i Jennifer Domínguez Cárdenas. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 539,26€ i la taxa de tramitació, en 60€.

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

S’atorga llicència d’ocupació de via pública a Morillo Energy Rent per ubicar un grup electrogen al Passeig del Pla els dies 15 i 16 de febrer de 2023. L’import de la taxa és de 20,80€.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal