Resum de la Junta de Govern del 13 d'octubre de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimecres 13 d’octubre. S’hi van aprovar diversos pressupostos, la majoria dels quals relacionats amb la celebració de la Fira del Vent 2021. També es va aprovar la compra d’un tractor equipat amb pala excavadora per a la Brigada Municipal.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Antoni Cardona Grau

Actuació a la Fira del Vent

300,00

Reclams SA

Adquisició de materials per al Pavelló

202,00

Consulting Técnico Ditecsa

Memòria de la remodelació del paviment i serveis del carrer Joan Trenchs

1.400,00

Quim Roca Seguretat

Sistema d’alarma per a la seu de l’Associacio de la Gent Gran

2.786,22

Project Folder

Actuació musical al sopar de la Fira del Vent

3.249,59

Montajes Firadiseny SL

Lloguer de materials per a la Fira del Vent

11.777,00

Sinergia Entertainment

Simulador d’ala delta i taula de surf per a la Fira del Vent

3.095,00

Josep Maria Baldrich

Manteniment i pintura de l’interior del Pavelló Poliesportiu

4.358,31

Seguridad Leon 2018

Personal de seguretat i control d’accessos per a la Fira del Vent

3.281,00

Automòbils Pla de Santa Maria

Compra d’un tractor per a la Brigada Municipal

13.050,00

Automòbils Pla de Santa Maria

Compra d’una pala per a un tractor de la Brigada Municipal

4.000,00

 

PLA DE SEGURETAT I SALUT PER A LES OBRES DE LA RASA DEL TUDORES

S’aprova el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució de les obres de canalització de la Rasa del Tudores, que es van adjudicar a l’empresa Cobra.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.M.S. que demana una exempció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9425-CBS, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal