Resum de la Junta de Govern del 13 d'octubre de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 13 d’octubre. Entre d’altres acords, es va decidir concórrer a la convocatòria de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb el projecte de canalització de la Rasa del Tudores, per prevenir possibles avingudes d’aigua en cas de pluges torrencials. També es van acordar diverses adjudicacions de contractes, entre les quals, la reposició de les finestres originals del bloc d’oficines de l’antiga fàbrica tèxtil que  actualment ocupa la seu del Col·lectiu de Dones del Pla.

SUBVENCIONS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obert una convocatòria de subvencions per a actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana. S’acorda presentar-hi el projecte de canalització de la Rasa del Tudores per prevenir i protegir possibles avingudes d’aigua, a l’oest del casc urbà del municipi. Es sol·licita el 80% del cost total de l’actuació.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

ERSCE

Manteniment d’ascensor

265,00

La República Checa

Publicitat de l’app “Descobreix el Pla de Santa Maria”

375,00

Serveis Vials del Vallès

Reductors de velocitat

624,41

Genera Innovació

Formació a la plantilla de l’Ajuntament en igualtat i prevenció de violències masclistes

1.140,00

Tangram Mobles

Coberta per als taulells de la recepció i del primer pis de les oficines de l’Ajuntament

890,00

Tangram Mobles

Armari expositor i arxiu per a les oficines de l’Ajuntament

2.330,00

Franch Serveis Professionals de Control de Plagues

Serveis de control i manteniment de la població de coloms

5.900,00

Enric Fonts Ferrer

Diagnosi de la senyalització de la Ruta de la Capona i reposició dels elements deteriorats

2.229,00

Gasque Fusteria

Finestres per al local del Col·lectiu de Dones del Pla

11.440,02

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Masia del Pla SL que demana una llicència d’obres per instal·lar plaques solars fotovoltaiques a les teulades de l’edifici existent al polígon 25, parcel·la 26 del cadastre de rústica. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres es determina en 749,03€ i el cost la taxa de tramitació, en 60€.

UTILITZACIÓ TEMPORAL DE BENS PÚBLICS

S’acorda autoritzar la Sra. Maria Carme Compte Domingo, en representació del CEIP Sant Ramon del Pla de Santa Maria per utilitzar els següents edificis municipals:

Pavelló poliesportiu : De dilluns a divendres de 9:00 h. a 12:30 h. i 14:30 h. a 16:00 h.

Centre Cívic, pistes de tennis i camp de futbol : De forma puntual prèvia sol·licitud i

disponibilitat.

Mediateca i serveis sanitaris de la planta baixa de l’edifici històric: De dilluns a divendres

de 9:00 h. a 16:00 h.

Antic despatx de l’AMiPA i magatzem 1r. pis : De dilluns a divendres en hores lectives.

Pistes poliesportives: Dilluns, d’11'30 h. a 12:30 h. i de 14:30 h. a 16:00 h.

Dimarts de 14: 30 h. a 16:00 h.

Dimecres, d’11'30 h. a 12:30 h. i de 14:30 h. a 16:00 h.

Divendres, d’11'30 h. a 12:30 h. i de 14:30 h. a 16:00 h.

Pavelló poliesportiu (passadís al lateral de la pista): En horari de menjador si fa mal

temps.

L’autorització té caràcter temporal per a tot el curs 2020-21.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’Ignasi Venteo Gabarró que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de taxa d’escombraries amb motiu d’haver patit les restriccions causades per l’estat d’alarma. Atès que la documentació presentada demostra que es compleixen tots els requisits, se li concedeix una bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries del 2020.

S’aprova la sol·licitud d’Elisa Calef Salvador per instal·lar una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de productes de Nadal.

S’aprova la sol·licitud de Ricardo Cuadrado Cobano per instal·lar dues parades fixes al mercat setmanal per a la venda, respectivament, de productes de neteja i d’embotits.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal