Resum de la Junta de Govern del 13 de novembre de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 13 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció d’Energia Sostenible per substituir les lluminàries del carrer del Sindicat per altres més modernes amb sistema led, més eficaces i, sobretot, de molt menor consum.

CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE

S’acorda concórrer a la convocatòria efectuada per la Diputació de Tarragona per a la implantació de mesures recollides en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), al qual l’Ajuntament del Pla de Santa Maria es va adherir per mitjà del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses el 26 de març de 2015. La sol·licitud es fa per dur a terme el canvi de lluminàries del carrer del Sindicat per altres amb tecnologia led.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Sergi Casado

Actualització de llicències de l’APP El Pla al dia

523,00

Movipark Events

Inflables per al Parc de Nadal del 29 de desembre

700,00

Quim Roca Seguretat SL

Revisió i manteniment d’alarmes 2018

3.375,00

Thomann GmbH

Adquisició d’instruments musicals per a l’Escola de Música

529,70

Josep M. Dalmau Batalla

Lloguer de tarima per a la Trobada de Corals del 8 de desembre

506,00

 

CONTRACTACIÓ DE L’ORQUESTRA MONTGRINS PER AL 6 DE GENER DE 2019

S’aprova la contractació de l’Orquestra Montgrins per al concert i ball de tarda de la Festa Major d’Hivern, que tindrà lloc el pròxim dia 6 de gener. El cost és de 7.055€, IVA inclòs.

CERTIFICACIÓ D’OBRA DE LA VORERA DEL CARRER DE LES ESCOLES

S’aprova la primera certificació de l’obra de construcció de la vorera del carrer de les Escoles, presentada per l’empresa Bosir SA, adjudicatària dels treballs. La primera fase, ara presentada, té un cost de 19.138,22€ que van a compte del total de 53.736,10€ (ambdós amb IVA inclòs) pel qual es va adjudicar el projecte.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de J.L.G.M. en la qual demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda establir pagaments mensuals de 100€ fins a saldar el deute.

S’aprova la sol·licitud de R.R.M. que demana una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu turisme matrícula T-4379-BF, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca