Resum de la Junta de Govern del 13 d'abril de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 13 d’abril. Entre d’altres acords, es van aprovar la convocatòria de beques per a estudis universitaris i l’adjudicació de l’obra de rehabilitació de façanes de la casa del director de La Fàbrica.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’aproven les bases de la convocatòria de beques universitàries per a joves que han iniciat els seus estudis superiors en el curs 2020-21. Es concediran dues beques, dotades amb 500 euros cadascuna, a estudiants que hagin accedit a la universitat per la vida de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, respectivament. Per a l’atorgament es tindran en compte criteris acadèmics i de renda familiar. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2021.

ADJUDICACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE LA CASA DEL DIRECTOR DE LA FÀBRICA

El passat 23 de febrer de 2021 es va iniciar l’expedient per a la contractació de l’obra de rehabilitació de façanes de l’antiga casa del director de La Fàbrica, actual seu de l’Associació de la Gent Gran, per un import de 106.902,31 més IVA. S’han presentat 14 empreses a la licitació.

La unitat tècnica encarregada de valorar les proposicions ha fet proposta d’adjudicació a l’empresa Solvetia SL, que ha obtingut la puntuació més alta. En ser requerida, l’empresa va constituir garantia definitiva per import de 4.376,74 i va presentar la documentació exigida. Així doncs, s’adjudica a Solvetia el contracte per a aquesta obra per un import de 84.137,06 més IVA, segons l’oferta presentada a la licitació.

LICITACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LES NAUS DE LA FÀBRICA

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’obra de rehabilitació de les naus de La Fàbrica, per un import de 1.249.275,86, més IVA. El termini per presentar ofertes es fixa en 15 dies naturals a partir de la publicació de l’acord al perfil del contractant.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

José Reinosa Lario

Rellotge Martí, Llopart i Trenchs

390,00

Ferran Aubia Ollé

Tanca i porta al futur pipican de “La Guixera”

3.855,42

Grau, Maquinària i Servei Integral

Reparació de la màquina d’escombrar

1.132,32

Socorristas Profesionales

Servei de socorrisme a la Piscina Municipal durant l’Estiu de 2021

8.015,50

Quim Roca Seguretat

Sistema de videovigilància al rocòdrom del Pavelló Municipal

1.850,00

LLICÈNCIA D’OBRES D’ENDERROC

S’aprova la sol·licitud presentada per A.M.M. per enderrocar dos edificis entre mitgeres situats a la Plaça Jacint Verdaguer 9 i 10, d’acord amb el projecte tècnic i annexos presentats que han obtingut l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 201,87€, la taxa de tramitació en 60€ i la d’ocupació de via pública en 93,60€.

LLICÈNCIA D’OBRES AMPLIACIÓ CASETA EXTERIOR

S’aprova la sol·licitud presentada per l’empresa BEAUTYGE SL per a l’ampliació d’una caseta prefabricada exterior destinada a oficines al carrer Oreneta 3 del Polígon Industrial. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 4.494,35€ i  la taxa de tramitació en 121,47€.

INICI D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ

S’acorda incoar expedient administratiu per a l’expropiació forçosa del bé immoble amb referència cadastral 43110A025000410000HJ i declarar la utilitat pública o interès social de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores. El motiu d’aquesta declaració és que son obres urgents atès el perill d’inundacions d’aquest tram de la rasa que discorre en la zona oest del casc urbà del municipi, tal com es contempla en el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). S’aprova la relació dels bens l’ocupació dels quals es considera necessària a l’efecte d’expropiació forçosa. Així mateix, s’aprova la valoració de les finques objecte d’explotació, efectuada per l’arquitecta Montserrat Oliva Boada per un import de 3.978,80€.

L’expedient es remet a l’administració de la Generalitat perquè declari la urgència de l’ocupació dels béns afectats per l’expropiació.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.M.V. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en quotes mensuals de 70€.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal