Resum de la Junta de Govern del 12 de novembre de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 12 de novembre. S’hi va aprovar l’adjudicació del contracte del servei de gestoria a l’empresa Redis Conca, que va presentar la millor oferta en la licitació que es va iniciar el passat dia 1 d’octubre.

 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTORIA

El passat 1 d’octubre es va iniciar el procediment de licitació per contractar el servei de gestoria i assessorament laboral, amb un import de 15.333,12 IVA inclòs i una durada de quatre anys, pròrrogues incloses.

S’han presentat a la licitació les empreses següents: BNA SL, Bufete Escura Tarragona SL;  Carlos Castilla Ingenieros SA; Casañas i Associats Gestors SL; Gabinete Begur SL; Parés i Aubia Assessors SL; Redis Conca SL; Sugranyes Assessors SL i Dades i Serveis SL. L’oferta de Dades i Serveis ha estat rebutjada atès que ha resultat impossible l’obertura del sobre presentat pel fet que no ha introduït la paraula clau dintre els terminis establerts per l’aplicació Sobre 2.0 de Licitació Electrònica.

En data 28 d’octubre, la mesa de contractació va procedir a qualificar la documentació presentada i va fer proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Redis Conca SL. En conseqüència, s’acorda adjudicar a Redis Conca SL el contracte del servei de gestoria per un període d’actuació de dos anys (prorrogable per dos anys més), per un import de 6.028,70 euros, IVA inclòs.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’ha aprovat l’adquisició que figura a continuació amb els imports corresponent, sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Ofisa

Copiadora digital Kyocera

2.047,80

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.S.I. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

Es desestima la sol·licitud d’E.F.F. que demana que es deixi sense efecte el cobrament de la quota anual del mercat setmanal pel fet que ha deixat d’utilitzar l’espai que se li havia assignat. L’ordenança fiscal no preveu la devolució de la taxa en aquest supòsit, ja que existeix la possibilitat d’abonar-la per períodes semestrals o setmanals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca