Resum de la Junta de Govern del 12 de març de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 12 de març. S’hi va aprovar el plec de clàusules que han de regir l’adjudicació del servei de bar de la Piscina Municipal aquest estiu. També es van aprovar, de forma definitiva, els projectes de reparcel·lació i d’urbanització del PP7 que correspon a l’ampliació del Polígon Industrial i dels aiguamolls del Pla.

 

EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE TEMPORADA DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules econòmiques, administratives particulars i tècniques que han de regir l’adjudicació, en procediment obert i tramitació ordinària, de l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació del servei de temporada de bar a les instal·lacions de la piscina municipal.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ I D’URBANITZACIÓ DEL PP7

S’aproven definitivament els projectes de reparcel·lació i d’urbanització del pla parcial PP7 del polígon industrial del Pla. Es tracta del sector del polígon pròxim als aiguamolls. L’empresa promotora de l’ampliació ha estat Cartonatges Trilla i aquesta aprovació definitiva suposa completar un procés que s’ha dut a terme amb totes les garanties.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Federació de Fires de Catalunya

Quota d’associat

190,00

Tamediaxa S.A.

Publicitat de la Fira i la Festa Major al diari Més Tarragona

590,00

Construccions Iroalca

Enrajolat del terra de la llar d’infants

3.290,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

En data 28 de desembre, Ramon Segura Bonell, en representació d’Agropecuaria Coperal, va sol·licitar “dispensar la Cooperativa de l’adequació de la llicència ambiental” o, subsidiàriament, la demora o pròrroga de la seva adequació fins que la nova instal·lació de la Cooperativa en el polígon estigui en el funcionament, amb el compromís que haurà de ser en el període de dos anys a comptar de la data de la sol·licitud. Atès que l’activitat es pot legalitzar, s’acorda requerir a Coperal que aporti l’encàrrec efectuat a una Entitat de Control Ambiental (ECA), així com la documentació que consideri oportuna i que acrediti que s’ha fet una avaluació de risc i planificació preventiva. S’atorga un termini màxim de 30 dies des de la notificació del present acord.

 

S’aprova la sol·licitud, degudament documentada, de J.M.F.M. de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. Així mateix s’aprova la sol·licitud de les mateixes característiques presentada per J.R.R.

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Pla i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a l’activitat “Liceu a la Fresca”, que tindrà lloc el juny del 2019.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca