Resum de la Junta de Govern del 12 de gener de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 12 de gener. Entre d’altres acords, es va aprovar el calendari anual per al cobrament d’impostos i taxes municipals.

 

APROVACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENT ANUAL D’IMPOSTOS

S’aprova el calendari de cobrament de l’Impost de Bens Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que es gestionen des de la Diputació de Tarragona a través de l’Organisme de Gestió d’Ingressos Locals BASE. El calendari serà el següent:

Impost de vehicles de tracció mecànica - De l'1 d'abril al 31 de maig.

Taxa de recollida de brossa - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de clavegueram (Torre de Santa Maria) - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de manteniment del cementiri - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

IBI urbana - Del 30 d'abril al 30 de juny.

IBI rústica - Del 30 d'abril al 30 de juny.

IAE - Del 30 de juliol al 30 de setembre.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Tecnilab Electromedicina

Manteniment de desfibril·ladors

140,00

 

ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS

S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Tarragona, en concret, al Consorci Localret. Es contractaran els serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades. La despesa anual prevista de l’Ajuntament és de 2.736,00€, exclòs l’IVA. L’adhesió tindrà una durada inicial de dos anys.

 

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

S’aproven les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) de la número 1.113 a la 1.124, ambdues incloses, per un import total de 12.893,94€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.T.D. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 7474-DWB, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

S’aprova la instància presentada per Jordi Buldó Canela, com a president del Club Patí del Pla de Santa Maria que demana que es tramiti el pagament de la subvenció que se’ls va concedir el passat mes de juliol per un import de 8.000 euros. La sol·licitud s’acompanya de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud de M.I.R.M. que demana la baixa de la taxa per l’entrada de vehicles a l’habitatge situat al carrer Ordidors, 19.

S’aprova la sol·licitud de M.L.M.B. que demana la baixa de les taxes municipals corresponents a l’activitat de carnisseria que s’exercia al local del carrer La Réria, 49.

S’aprova la sol·licitud de M.B.A. que demana fraccionar el pagament dels seus deutes en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament en quatre quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.B.A. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 4764-KZN, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal