Resum de la Junta de Govern del 12 de febrer de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 12 de gener. S’hi van aprovar les convocatòries de subvencions per a activitats esportives i de lleure, de beques universitàries i del XXII concurs literari Vila del Pla. També es va aprovar, entre d’altres mesures, el calendari de cobrament anual d’impostos i taxes per al 2019. (A la fotografia, un partit de l’Atlètic Pla Veterans).

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats i persones físiques que programin activitats esportives i de lleure d’interès local durant l’any 2019. La data límit per a la presentació de sol·licituds serà el dia 15 d’abril. La quantitat total dels ajuts i subvencions no podrà excedir de la que figura en els pressupostos per al 2019 que és de 25.000 euros.

 

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’aprova la convocatòria del 2019 de les beques per a estudis universitaris. Com cada any, les beques van adreçades a persones que han començat els estudis universitaris el curs 2018-19 i se’n concedirà una a persones que han accedit a la universitat des del Batxillerat i una altra per a persones que hagin accedit des de Cicles de Formació de Grau Superior. L’import de cada beca serà de 500 euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de març de 2019.

 

XXII CONCURS LITERARI VILA DEL PLA

S’aproven les bases del XXII concurs literari Vila del Pla. Com en anys anteriors, hi haurà modalitats de narració (amb quatre categories per edat) i poesia (amb tres categories). Tots els premis incrementen la seva dotació econòmica en aquesta edició. El termini de lliurament d’originals serà el divendres 12 d’abril. L’acte d’entrega de premis serà el diumenge 21 d’abril a la tarda, en el marc d’un concert que tindrà lloc a l’Església de Sant Ramon.

 

CALENDARI DE COBRAMENT ANUAL D’IMPOSTOS I TAXES 2019

S’aprova el calendari següent per al cobrament en voluntària dels impostos que es detallen:

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Del 30 de juliol al 30 de setembre de 2019.

Impost sobre béns immobles (IBI)

Del 26 d’abril al 28 de juny de 2019.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

De l’1 d’abril al 31 de maig de 2019.

Taxes de recollida d’escombraries, cementiri i clavegueram

De l’1 d’agost al 30 de setembre de 2019.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Instal·lacions Antoni Montserrat

Enllumenat del carrer de les Escoles

6.915,00

Cerralsa

Instal·lació de finestres a Cal Rovira

3.358,58

Joan Baldrich Baldrich

Servei de manteniment del Cementiri

2.204,00

SITAC

Servei de promoció turística

2.995,00

SITAC

Servei de guies turístics

4.800,00

 

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE RECAPTACIÓ DE L’IBI i IAE

El Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona, organisme autònom administratiu BASE, ha fet arribar a l’Ajuntament els comptes de recaptació de l’IBI i IAE per a la seva aprovació.

Els imports liquidats són els següents:

Recaptació voluntària liquidable (fora de padró): 13.544,07€.

Recaptació voluntària no liquidable (ordinària, en padró): 124.832,35€.

Recaptació en executiva (anys anteriors):  49.390,46€.

La Junta de Govern dona l’aprovació als comptes presentats.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE JOVENTUT

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp per a la realització i execució del programa bianual “El Pla Jove”, destinat a potenciar les polítiques de joventut i la informació juvenil mitjançant l’oficina de serveis a la joventut i el punt d’informació juvenil.

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud d’obres presentada per R.B.B. per reformar i ampliar un habitatge situat al carrer del Capità, 1. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 315,27€, ja que es beneficia de la bonificació per obres realitzades al nucli històric. La taxa d’ocupació de la via pública queda fixada en 468,00€ i la taxa per la tramitació de la llicència urbanística, en 60,00€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de L.M.S. que demana el canvi de nom d’un gual situat al carrer Ordidors 28. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de R.C.C. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda establir pagaments mensuals durant deu mesos.

S’aprova la sol·licitud de P.E.P. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota del seu vehicle matrícula 6605-JHX, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud presentada per la Comissió del Memorial Josep Ramon López que demana una col·laboració econòmica per a la celebració de la XXV edició del Memorial. Es farà una aportació de 400 euros.

 

S’aproven les instàncies presentades per les persones i entitats que es relacionen a continuació i que demanen que es tramitin els pagaments de les respectives subvencions que se’ls van concedir per a l’anualitat de 2018. Totes les sol·licituds s’acompanyen de la documentació pertinent.

 

Sol·licitant

Entitat

Import (€)

Margarida Estalella Bartra

Col·lectiu de Dones del Pla

1.000,00

Alexandre Martí Orenga

UllPla

600,00

Emilio Catalán Andreu

Club Esportiu El Pla de Santa Maria

6.700,00

David Balañá Ávila

Club Esportiu Atlètic Veterans del Pla de Santa Maria

1.100,00

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca