Resum de la Junta de Govern del 12 d'abril de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 12 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar l’adjudicació de la segona fase de les obres de rehabilitació de La Fàbrica.

ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE TANCAMENTS EXTERIORS I SERVEIS DE LA FÀBRICA

El passat 1 de febrer es va iniciar el procés de contractació de l’obra denominada “Tancaments exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de les obres de rehabilitació de l’antiga factoria Martí, Llopart i Trenchs. L’import de licitació és de 1.204.456,23€, IVA inclòs.

El 7 d’abril la unitat tècnica encarregada del procés, va obrir els sobres amb les ofertes de les dues empreses presentades, Solvetia i Indústria Tècnica de la Conca SL. Es va constatar que aquesta darrera empresa no va presentar un preu per la totalitat del contracte, tal com s’establia en el plec de clàusules. Aquest fet, segons la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) és causa d’exclusió. En conseqüència, es fa la proposta d’adjudicació a l’empresa Solvetia que ha fet una oferta per executar les obres per un import de 943.328,10€ IVA inclòs.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Show Factory Produccions

Espectacle per a la Fira del Vent

625,00

Reclams

Subministrament de material

372,00

Associació Catalana de l’Orgue

Concert en el marc de les festes d’estiu

450,00

CEOS V.S.W.

Última fase de l’ampliació i neteja de l’orgue de l’església romànica

10.660,00

Ramblejant SLU

Concerts de Marina Freixas, Fito Luri i Domi García per a les terrasses musicals

1.050,00

CESECAT Safety & Security System

Dos punts de càmeres per a la lectura de matrícules de vehicles

14.510,94

Happy Ludic Playground & Urban Equipment

Dues taules de pícnic per a la zona esportiva del carrer Mn. Cabayol

1.213,00

Quim Roca Seguretat

Alarma per a la sala polivalent del Gimnàs

1.596,00

Totsona Rècords

Espectacle Mou el Cos de Dàmaris Gelabert, per a la Fira del Vent

4.115,00

Events 91 Josep Pera

Material de so i llum per a l’actuació de Dàmaris Gelabert

4.100,00

Gasque Fusteria SL

Miralls per a la sala polivalent del Gimnàs

1.969,44

 

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la 5a certificació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores que està duent a terme l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios. L’import de la certificació és de 62.216,07€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

No es dona compte de cap instància en aquesta sessió.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal