Resum de la Junta de Govern del 10 de novembre de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 10 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar el projecte executiu de museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil per tal que el Consell Comarcal en pugui dur a terme la licitació, en el marc del conjunt “Alt Camp, història i patrimoni. Les arrels d’una terra”, cofinançat pels fons Feder.

APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL MUSEU I CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL TÈXTIL

S’aprova la documentació tècnica del projecte de museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil, amb un pressupost d’execució de 108.122,57€. El projecte forma part del conjunt “Alt Camp, història i patrimoni. Les arrels d’una terra” que ha estat seleccionat per a ser cofinançat pels fons Feder. La participació i gestió d’aquesta convocatòria la realitza el Consell Comarcal de l’Alt Camp.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa

Programari per a comptabilitat

399,50

Ediciones SL

Calendaris 2021

696,00

Parques y Jardines Fábregas

Materials per arranjar bancs públics

993,60

Solvetia SL

Treballs addicionals en les façanes de La Fàbrica

5.894,17

Quim Roca Seguretat SL

Connexió a central d’alarmes i manteniment

4.375,00

Ofimàtica Salou SL

Copiadora digital Kyocera

2.019,60

 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA EN PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT

S’adjudica la finca registral tom 1.032, llibre 80, foli 55, finca 4.086 a l’Ajuntament, després que en els tràmits de subhasta i alienació per adjudicació directa, realitzats segons la normativa, no s’ha adjudicat aquesta finca embargada per deutes pel concepte de quotes de l’IBI.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de R.M.G.L. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula LE-6573-X, pel fet de tenir una antiguitat superior a 25 anys. Se li concedeix una bonificació del 10% de la quota en el padró de 2021, tal com estableixen les ordenances municipals.

Es desestima la sol·licitud de R.F.F. que demana que se li bonifiquin o condonin els rebuts d’escombraries, clavegueram o vehicles. La petició no s’ajusta a cap dels supòsits previstos per la normativa vigent.

 

Menu

Menú principal