Resum de la Junta de Govern del 10 de març de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 10 de març. S’hi va aprovar, entre d’altres acords, la convocatòria de les subvencions per a entitats de l’any 2020 i l’adjudicació del contracte de servei de recollida de residus de la Deixalleria Municipal.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts i subvencions a entitats i persones físiques que programin activitats esportives i de lleure d’interès local durant l’any 2020. La data límit per a la presentació de sol·licituds serà el dia 30 d’abril. La quantitat total dels ajuts i subvencions no podrà excedir de la que figura en els pressupostos per al 2019 que és de 35.000 euros.

 

CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA

El passat octubre es va iniciar el procediment de contractació del servei de gestió, recollida i transferència de residus de la Deixalleria Municipal, amb una durada d’un any. A la licitació s’hi ha presentat una única empresa, Reciclats Contesalp S.L. amb una proposta que compleix tots els requisits. En conseqüència, s’acorda adjudicar-li el contracte per un import de 23.100,00 euros (IVA inclòs) i el termini d’actuació d’un any.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa

Còpia de seguretat

188,74

Gasque Fusteria

Passamà de fusta per a l’Escola Sant Ramon

691,62

Benito Urban

Pilones per a la via pública

376,49

Novatilu SL

Pilones per a la via pública

397,84

Creu Roja

Assistència ambulància Bicicletada

246,91

Francisco Zurita Pérez

Ampliació i reforç del mur de la Deixalleria Municipal

5.715,00

Chubb Iberia SL

Revisió dels extintors municipals

1586,71

Fundació Santa Maria de Siurana

Curs de Monitors de Lleure

4.125,00

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Enllumenat públic al recinte del pipican i al carrer del Vall

4.354,17

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.S.P. que demana una bonificació en l’Impost de Vehicles per al seu automòbil matrícula B-415458, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Atenent a les ordenances fiscals vigents, s’acorda concedir-li una bonificació del 100% de la quota, atès que el vehicle tindrà una antiguitat superior als 55 anys en el padró de 2021.

S’accepta la donació de P.N.M. d’un nínxol del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud de David Silvestre Solé, com a president de la Colla de Diables del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament de les quantitats corresponents al conveni signat entre l’Ajuntament i la Colla per a la realització de les activitats de l’any 2019. Atès que ja es va avançar el pagament de 2.000 euros a compte el passat mes de setembre, s’acorda formalitzar el pagament de la resta de l’aportació per un import de 2.000 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal