Resum de la Junta de Govern del 10 de maig de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 10 de maig. Entre d’altres acords, es van aprovar les convocatòries de subvencions per a activitats esportives i de lleure i de beques per a estudis universitaris. També es van aprovar els plecs de clàusules de les licitacions de la remodelació del carrer Joan Trenchs i del manteniment del Polígon Industrial.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i a persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant l’any 2022. El termini de presentació de sol·licituds serà el 15 de juny. La quantitat prevista en els pressupostos municipals per a aquestes subvencions és de 35.000 euros.

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’aproven les bases de la convocatòria de beques universitàries per a joves que han iniciat els seus estudis superiors en el curs 2021-22. Es concediran dues beques, dotades amb 500 euros cadascuna, a estudiants que hagin accedit a la universitat per la vida de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior, respectivament. Per a l’atorgament es tindran en compte criteris acadèmics i de renda familiar. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 de juny de 2022.

LICITACIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ DEL CARRER JOAN TRENCHS

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de les obres de remodelació del carrer Joan Trenchs amb un pressupost de 132.107,28 euros i un termini d’execució de tres mesos. El termini de presentació d’ofertes venç el dia 2 de juny.

LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de manteniment del Polígon Industrial del Pla, amb un import de 26.620,00€, IVA inclòs. El termini de presentació d’ofertes venç el dia 2 de juny.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Quibac

Inspecció de parallamps

153,78

Quibac

Verificació de parallamps

992,65

GS Ofimàtica SA

Subministrament de material

166,44

Serret Electrònica SL

Instal·lació d’equip de so a la sala fitness del Gimnàs

3.435,00

Céline Rafí Ballet

Plantació d’arbres

2.379,42

Consulting Técnico Ditecsa

Direcció d’obres per a la segona fase de la rehabilitació de La Fàbrica

14.800,00

 

PLA PARCIAL PP2: CANVI DEL SISTEMA URBANÍSTIC

S’aprova definitivament el canvi del sistema d’actuació urbanística de la modalitat de compensació per la de cooperació per a l’execució del pla parcial PP2. L’aprovació inicial es va aprovar el passat 1 de febrer i durant el període d’informació pública i d’audiència als propietaris, amb citació personal, no s’han presentat al·legacions.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la 6a certificació de l’obra Canalització de la Rasa del Tudores, que porta a terme l’empresa Cobra. Aquesta certificació té un import de 31.945,57 euros, IVA inclòs.

S’aprova la 4a certificació de l’obra Ampliació del Gimnàs municipal, que porta a terme l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran. Aquesta certificació té un import de 49.702,79 euros, IVA inclòs.

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

En data 14 de setembre de 2021 s’ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el qual es comunica a l’Ajuntament que ha interposat un Recurs Contenciós Administratiu (que ha rebut el núm. 350/2021-D) contra la resolució número 2021-0000083 de data 14 de juny de 2021 per la qual es desestima íntegrament el recurs de reposició interposat. Amb data 18 d’octubre de 2021, s’assenyala data per a la vista del procediment abreujat per al dia 22 de juny de 2022. La Junta de Govern aprova per unanimitat trametre l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, personar-se en l’esmentat recurs i nomenar els lletrats de la Corporació perquè defensin els drets de l’Ajuntament.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.P.F. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en dues quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’E.M.F. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 4938-LVM, pel fet que és un automòbil híbrid. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances municipals per al 2023.

S’aprova la sol·licitud d’A.S.T. que demana una exempció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula T-6135-AY, en substitució de la que ja gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula T-6979-G atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

ESMENA D’ERROR

S’esmena l’error material detectat en l’acord de la Junta de Govern de 31 de desembre en concedir llicència urbanística per realitzar la legalització d’una construcció auxiliar al carrer Noguer, 36. On diu “Noguer 36” ha de dir “Noguer 29”.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal