Resum de la Junta de Govern de l'11 d'octubre de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 11 d’octubre. Entre d’altres acords, es van aprovar la convocatòria i les bases del concurs d’estabilització de places temporals de treballadores i treballadors de l’Ajuntament.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CONVOCATÒRIA DE PLACES

S’aprova la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, amb caràcter de personal laboral fix de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal de les places següents:

Mestre Llar d’Infants, Auxiliar Llar d’Infants, Conserge de l’Escola, Operari de treballs diversos, Auxiliar administratiu/iva, Auxiliar Administratiu/iva, AODL, Monitor/a de gimnàs.

Les bases es publicaran a la seu electrònica i el portal de transparència de l’Ajuntament i en el BOPT. Un extracte de la convocatòria es publicarà al DOGC.

La resolució es notificarà als empleats i empleades que ocupen actualment les places convocades, amb la indicació que aquestes places són les que estan ocupant provisionalment i que poden participar en la convocatòria.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Violeta Pena Bages

Coreografia Fira del Vent

170,00

Infordisa SL

Renovació llicència antivirus

303,38

Ediciones SL

Calendaris

727,20

Infordisa SL

Material informàtic

586,72

Serret Electrònica

Sonorització de la passarel·la de la Fira del Vent

1.779,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’atorga llicència d’obres a l’empresa Ingenieria y Servicios de Eficiencia Energética SL per a la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a la nau del carrer Rossinyol, 4, d’acord amb el projecte tècnic presentat. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres és de 33.715,79€ i l’import de la taxa de tramitació és de 600€.

S’atorga llicència d’obres a l’empresa Beautyge SL per a l’ampliació dels vestidors a la nau del carrer Oreneta, 3. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres és de 10.576,46€ i l’import de la taxa de tramitació és de 285,85€.

 

ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ

S’accepta la donació de J.C.B. d’un nínxol del Cementiri Municipal.

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS

S’autoritza l’Escola Sant Ramon a utilitzar els següents equipaments municipals:

Pistes poliesportives – en horari lectiu dimarts i dimecres.

Pavelló municipal – en horari escolar de 9.00 a 12.30 h i de 14.30 a 16.00 h.

Sala Parroquial – del dia 3 al dia 6 d’octubre

Centre Cívic – els dies 16, 20 i 21 de desembre del 2022, 21 de març i 9 de juny del 2023.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal