Resum de la Junta de Govern de l'11 de maig de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 11 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Catesplai Planenc per dur a terme el Casal d’Estiu.

CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC PEL CASAL D’ESTIU 2021

S’aprova el conveni de col·laboració amb el grup Catesplai Planenc per a l’organització del Casal d’Estiu del 2021. L’acord dona continuïtat als que s’han mantingut en les darreres edicions i que han permès dur a terme l’activitat amb totes les garanties i la satisfacció dels infants participants i de les seves famílies. El Casal del 2021 es durà a terme entre el 28 de juny i el 30 de juliol.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Grau, maquinària i servei integral

Reparació de la màquina d’escombrar

306,10

Instal·lacions A. Montserrat

Il·luminació de la zona de bar i platja de la Piscina Municipal

2.142,00

Instal·lacions A. Montserrat

Ampliació de la instal·lació de reg de la Piscina Municipal

2.300,00

Instal·lacions A. Montserrat

Instal·lació de quatre dutxes noves a la Piscina Municipal

4.300,00

 

PAGAMENT DE SUBVENCIÓ

S’acorda fer el pagament de la subvenció atorgada al Club Esportiu El Pla de Santa Maria per import de 8.691 euros, un cop s’han aportat els justificants de pagament. Atès que es va concedir una bestreta d’aquesta subvenció el passat 29 de setembre, per la quantitat de 6.000 euros, el pagament que es disposa ara serà per l’import restant.

LLICÈNCIA D’OBRES

Es concedeix llicència urbanística a J.M.G.M. per realitzar un canvi de tanca de filferro a tanca metàl·lica verda a la finca rústica situada al polígon 3 parcel·la 106 del cadastre. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres es fixa en 60 euros.

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la sol·licitud d’Ariadna Solé Lizaso en nom de l’empresa Reciclats Contesalp SL que demana la devolució de l’aval de 1.050 euros que va dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament en data 11 de març de 2020 pel concepte de garantia del servei de gestió, recollida i transferència de residus a la Deixalleria Municipal.

S’aprova igualment la sol·licitud d’Antoni Escarrer París, en nom de l’empresa Consulting Tecnico Ditecsa, que demana la devolució de l’aval de 5.126 euros que va dipositar en data 25 de gener de 2021 pel concepte de garantia del servei de redacció del projecte executiu de rehabilitació de les naus de la fàbrica destinades a residència.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA

En relació a la petició de Multicomercio y Asesoría Legal Europea, que ha demanat a l’Ajuntament informació referent a la possibilitat d’instal·lar cases de fusta destinades a residència i si s’ha de sol·licitar llicència amb projecte tècnic, s’acorda respondre que tota la informació urbanística referent al municipi és accessible a través del portal del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Així mateix, es notifica que per obtenir un certificat d’aprofitament urbanístic caldrà formalitzar la corresponent sol·licitud.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’R.M.P.M. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.C.C. de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. Igualment, la petició arriba acompanyada de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de J.C.P.L. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en quotes mensuals de 100 euros.

S’aprova la sol·licitud d’A.F.P. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de P.I.H. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en quotes mensuals de 50 euros.

S’aprova la sol·licitud de J.L.G.M. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’R.P.O. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’O.M.I. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 5029-LKP, pel fet que es tracta d’un vehicle híbrid. S’acorda concedir-li la bonificació del 65% en la quota de l’impost, prevista a les ordenances municipals, amb efectes del padró de 2022.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal