Resum de la Junta de Govern de l'11 de desembre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 11 de desembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la compra de cistelles de minibàsquet per a la pista esportiva oberta del carrer Mossèn Josep Cabayol i també d’una caseta de fusta per a la zona de jocs infantils del Parc La Fàbrica. També es van aprovar les obres de modificació del mur de contenció del carrer del Vall (a la foto) i l’ampliació de la barana del carrer Mn. Josep Cabayol.

MODIFICACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DEL CARRER DEL VALL

S’aprova la modificació del traçat del mur de contenció situat al carrer del Vall pel cantó de l’Escola Sant Ramon, dins dels treballs de millora i adequació de la zona escolar i esportiva del municipi. S’acorda encarregar les tasques a l’empresa Bosir S.A. que ha presentat un pressupost de 4.454,83€ més IVA de 935,51€.

BARANA METÀL·LICA PER AL CARRER MOSSÈN JOSEP CABAYOL

s’aprova la compra d’una barana metàl·lica amb trams rectes i corbats i amb diferents pendents per adequar les mesures de seguretat de la vorera del carrer Mossèn Josep Cabayol. L’empresa subministradora és CCG Metal S.L. que ha presentat un pressupost de 6.070€, més IVA de 1.274,70€.

CASETA DE FUSTA PER AL PARC INFANTIL DE LA FÀBRICA

S’aprova l’adquisició d’una caseta de fusta al parc infantil de La Fàbrica per tal de millorar l’espai d’esbarjo i gaudi dels infants. La compra s’efectuarà a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment SL. que ha presentat un pressupost per import de 4.050,00€ més IVA de 850,50€.

CISTELLES DE MINIBÀSQUET PER A LA PISTA ESPORTIVA OBERTA

S’aprova l’adquisició de dues cistelles de minibàsquet per a la pista poliesportiva exterior situada al carrer Mossèn Josep Cabayol. Amb aquesta compra s’ampliaran les possibilitats d’ús d’aquest espai que fins ara estaven limitades a la pràctica del futbol sala. Es compraran a l’empresa Tallers Palautordera S.A. per un import de 3.970,20€ més 833,74€ d’IVA.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Cerralsa, Cerramientos de Aluminio S.A.

Substitució de panell trencat durant el castell de focs de la Festa Major

305,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.F.V. que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Pujolet 2, bis, pel fet que no compleix les condicions d’habitabilitat i està en desús. La sol·licitud s’acompanya de la documentació oportuna i de l’informe positiu del tècnic municipal.

S’aprova la sol·licitud de M.C.S.B. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud d’E.S.R. que demana una exempció del 100% de la quota de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 2785-GPW, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud d’E.J.R.H. que demana una exempció del 100% de la quota de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 6935-BWX, atesa la seva condició de persona disminuïda. Ambdues sol·licituds s’acompanyen de la documentació corresponent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca