Resum de la Junta de Govern de l'11 d'abril de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 11 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar la primera certificació de l’obra de remodelació del carrer Joan Trenchs.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRES

S’aprova primera certificació de l’obra de remodelació del carrer Joan Trenchs. Els treballs els porta a terme l’empresa JPCP El Fornàs. La certificació ara aprovada té un import de 15.863,52€.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Fundació Santa Maria de Siurana

Curs de Monitors de Lleure

4.200,00

Xavier Marcos Gimeno

Bicicletes per al sorteig de la Bicicletada Popular

780,17

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de Jordi-Agustí Segura i Ubieto per a les obres d’enderroc parcial de les construccions annexes d’un habitatge situat al carrer Vidal i Barraquer, 16. La quota de l’impost sobre construccions i obres s’estableix en 247,90€ i la taxa de tramitació en 60€.

UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS

S’aprova la sol·licitud de l’Associació de la Gent Gran del Pla de Santa Maria per utilitzar les instal·lacions del recinte firal, a La Fàbrica, el dia 22 d’abril de 2023.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal