Resum de la Junta de Govern de l'1 de març de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 1 de març. Entre d’altres acords, es van aprovar les bases per convocar una plaça d’auxiliar administratiu amb caràcter de personal funcionari de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU FUNCIONARI

S’aproven les bases que han de regir la convocatòria d’una plaça d’auxiliar administratiu, amb caràcter de personal funcionari de l’Ajuntament, enquadrat en el grup C2, vacant a la plantilla de personal. Les bases es poden consultar a la secció “Convocatòries de places” de l’apartat “Ajuntament” d’aquesta mateixa pàgina web.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Reclams

Materials diversos

214,00

Ariadna Fàbregas Navarrete

Banderes

208,00

Ferreteria Valls

Materials diversos

545,00

Grup de teatre BAT

Actuació al Cicle de Teatre

850,00

Consulting Técnico Ditecsa

Estudi ambiental per al PP8

14.600,00

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’acorda la devolució de dos avals a l’empresa FCC Medio Ambiente, per imports de 1.579,55€ i 188.677 pts. Els avals van ser dipositats, respectivament, els anys 2004 i 2000 per respondre a la garantia per l’execució del servei de recollida de residus municipals.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud presentada per S.O.R. que demana la baixa de la taxa per l’entrada de vehicles en l’habitatge situat al carrer Vidal i Barraquer, 6.

S’aprova la sol·licitud d’Antonio Cabezas Pérez que demana llicència per a la instal·lació d’una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de calçats.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal