Resum de la Junta de Govern de l'1 de febrer de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 1 de febrer. Entre d’altres acords, es van aprovar els plecs de clàusules de l’obra de tancaments exteriors i serveis de La Fàbrica, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de les antigues naus. També es va acordar la contractació del disseny i coordinació del projecte “Smart City”.

LICITACIÓ DE L’OBRA DE TANCAMENTS EXTERIORS I SERVEIS DE LA FÀBRICA

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per a la contractació de l’obra de tancaments exterior de La Fàbrica, amb un import de 995.418,37 més IVA. El termini per a presentació d’ofertes a la licitació es fixa en 15 dies naturals a comptar des de la publicació al Perfil del Contractant.

CONSULTORIA DE DISSENY I COORDINACIÓ DEL PROJECTE “SMART CITY”

S’acorda la contractació d’un equip especialitzat en la coordinació i disseny d’una plataforma “eSmart City”  i la sol·licitud de fons europeus elegibles per al projecte. S’han presentat tres pressupostos i s’acorda executar el contracte amb l’empresa Delenda Solar, atès que és la més avantatjosa econòmicament. El preu es fixa en 14.600€ i un termini d’execució de tres mesos.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ferreteria Valls

Materials diversos

265,00

Taller Sergio Jiménez

Reparació de vehicle

283,38

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la llicència d’obres sol·licitada per Miquel Tena, en representació de l’empresa Ursa Ibérica Aislantes, per pavimentar una plataforma per a l’emmagatzematge de material al carrer Rossinyol 4 del Polígon Industrial. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 3.131,82€ i la taxa de tramitació, en 84,64€.

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CAIXABANK

El passat 10 de febrer de 2021, l’Ajuntament i Caixabank van formalitzar un conveni de col·laboració per al servei de cobrament dels tributs i preus públics municipals. Es va establir una durada inicial d’un any amb possibilitat de pròrroga del mateix. Ara s’aprova l’addenda per a la continuïtat d’aquest conveni.

CANVI DE SISTEMA URBANÍSTIC DE COMPENSACIÓ A COOPERACIÓ PER AL PP2

S’aprova canviar el sistema d’actuació urbanística de la modalitat de compensació per la de cooperació per a l’execució del Pla Parcial PP2. El canvi es sotmet a informació pública pel termini d’un mes.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aproven les sol·licituds de les persones i entitats que es relacionen a continuació i que demanen que es faci efectiu el pagament de les respectives subvencions, atorgades el passat mes de setembre. Totes les peticions s’acompanyen de la memòria econòmica corresponent.

Jordi Buldó Canela – Club Patí El Pla de Santa Maria – 8.000,00€

Carmen Román Herrera – AMIPA Escola Sant Ramon – 2.000,00€

Francesca Oliva Fonts – Col·lectiu de Dones del Pla – 1.500,00€

Maria Josepa Milà Prats – Penya Barcelonista del Pla de Santa Maria – 1.000,00€

 

S’aprova les sol·licituds que es relacionen a continuació en les quals els sol·licitants demanen que se’ls atorgui una bonificació en la quota de l’Impost de Bens Immobles per als habitatges respectius, dels quals s’indica l’adreça, pel motiu que tenen instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica amb una potència major o igual al 30% de la potència contractada per a l’immoble. D’acord amb les ordenances fiscals vigents s’acorda concedir-los, amb efectes del padró de 2022, una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost durant 3 anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

V.R.L. – Carrer de la Marquesa de Vallgornera, 8.

C.S.C. – Carrer de la Mercè, 30.

M.U.P. – Avinguda Gaudí, 2.

J.L.A.R. – Plaça Jacint Verdaguer 12, 2n.

C.C.P. – Carrer Tintorers, 15.

 

S’aprova la sol·licitud presentada per Maria José Pérez Torres que demana llicència per a la instal·lació d’una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de productes d’alimentació.

S’aprova la sol·licitud de T.R.C., que demana una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 7255-HKJ, en substitució de la que gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula 3489-HCY, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de F.V.H. que demana el canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud de J.M.C.M. que demana que es faci efectiu el pagament de la subvenció que se li va concedir en la sessió del ple municipal del 27 de juliol del 2021 per a la realització de les obres de restauració de la façana del Portal de Cal Gil, situat al carrer Major 63. La subvenció atorgada és de 4.350€ i ha quedat degudament justificada amb la documentació presentada.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal