Crònica del Ple Municipal del 30 de novembre de 2021

 

El Ple de dimarts 30 de novembre es va celebrar com és habitual a les vuit del vespre. Hi van assistir els 8 regidors de Junts pel Pla, el regidor d’ERC Josep Maria Canela i el regidor de la CUP Guillem Fonts. La regidora de la CUP Tània Solé va excusar la seva assistència per motius personals.

La sessió va començar amb els punts habituals d’aprovació de l’acta de la sessió anterior i la dació de compte dels acords de juntes de govern, dels decrets de presidència i de les conciliacions i arqueig de caixa. En aquesta fase, el regidor Josep Maria Canela va formular algunes preguntes que es van respondre al final de la sessió, en l’apartat de Precs i Preguntes i per això es transcriuen més endavant. També va demanar un aclariment sobre el contracte per a la neteja i adequació com a pàrquing d’un solar, aprovat per la Junta de Govern del passat 9 de novembre. L’Alcalde, Mateu Montserrat, va puntualitzar que es tracta d’un espai situat a la zona de l’Horta, darrere el carrer 11 de setembre.

El punt 5 de l’ordre del dia consistia a atorgar un ajut a Càritas. L’Alcalde va explicar que per la Fira del Vent es van recaptar uns 700 euros per ajudar els damnificats pel volcà de l’illa de La Palma i es va proposar que l’Ajuntament fes una aportació per la mateixa quantitat. La proposta es va aprovar per unanimitat.

El punt 7 de l’ordre del dia era la modificació de crèdit per transferències. És a dir, algunes partides dels pressupostos per a 2021 que s’han revelat insuficients reben un suplement procedent de partides que no s’han gastat tal com s’havia previst. En aquest enllaç es pot veure la proposta d’acord amb el detall de les partides. Es va aprovar per unanimitat.

El punt 8 era la modificació de crèdit mitjançant romanent de tresoreria. En aquest cas, es tractava d’incorporar 358.000 euros procedents d’aquest romanent, és a dir, dels estalvis de l’Ajuntament, per ampliar el pressupost previst inicialment. Es va aprovar amb els vots favorables de Junts pel Pla i les abstencions de la CUP i ERC.

El punt 8 era l’aprovació del pressupost general per al 2022. En aquest enllaç es pot descarregar el document amb l’acord i el desglossat del pressupost per capítols. En aquest altre enllaç trobareu un quadre amb el detall de les inversions.

Guillem Fonts, de la CUP, va manifestar l’opinió del seu grup: “Pensem que un any més els pressupostos són continuistes, les partides són poc detallades, molt genèriques i per nosaltres no són uns pressupostos suficientment socials com ens agradaria que fossin. Pel que fa als pressupostos participatius, es tornen a destinar 50.000 euros i recordem que vam dir que la idea era augmentar una mica més aquesta quantitat. Creiem que aquesta partida s’hauria d’incrementar. Per tot això, votarem en contra.”

Per la seva part, Josep Maria Canela, d’ERC, va exposar el següent:

“Tenim un pressupost de 2.438.000 euros, dels quals només podem disposar de 480.000, més o menys. Penso que amb això s’ha de fer una molt bona planificació de tot el que cal fer. D’entrada, els pressupostos estan ben fets. Des d’Esquerra, ens abstindrem i vull raonar aquesta abstenció.

”A Esquerra tenim una visió diferent, ni més bona ni més dolenta. En primer lloc, pensem que les partides han d’estar més ajustades. Ja sabem que costa. Tenim molt clar quins costos representen la Festa Major, la Fira i l’adequació de la Fàbrica com a residència d’avis. Ja sabem que la Fàbrica és molt important, però tampoc no hi hem de destinar tot, sinó que hem de veure què podem anar fent sense hipotecar el pressupost que pugui anar quedant.

”Jo suggereixo que prioritzem les  despeses en infraestructures necessàries, però plantejar la venda de tot aquell patrimoni com el Sindicat. Jo no tinc clar què es fa al Sindicat ni si s’hi farà mai res. Ja tenim una sala, un Pavelló, un Centre Cívic i penso que no ens cal. Si ens plantegéssim vendre-ho, tindríem uns diners amb els quals en aquest moment, que és necessari, es podrien invertir a la Fàbrica.

”També tenim Cal Cabré, que no tenim clar què s’hi ha de fer. És una casa vella. Tenim tota una sèrie d’infraestructures, i en tenim moltes. Quan parles amb la gent i els expliques que tenim això i allò, diuen ‘Oh! Tant de patrimoni?’. No ens plantegem vendre per vendre, sinó vendre per la Fàbrica, per la residència d’avis.

”A l’apartat d’educació, penso que s’han de fer altres coses. Som al segle XXI i s’han de plantejar seriosament les noves tecnologies. Potser val la pena que facilitem cursos per a la gent gran. Hi ha un munt de gent que són de 40 a 60 anys, que si tu els facilites les eines, potser sabran fer anar un ordinador una mica més i potser sabran posar-se a Internet. Una cosa és el que facin des de Valls, però com a Ajuntament, ens hem de plantejar coses més properes.

”A mi em preocupa molt seriosament l’estat de la llengua catalana a tot arreu. Des de l’Ajuntament, podem fer coses. Ja en fem però n’hem de fer més. Amb l’escola, amb els instituts de la comarca, cursos... Plantejar-ho des d’aquí.

”I en cultura està molt bé el que fem, però jo pateixo per la canalla. La canalla necessiten un cicle d’activitats com teatre. Ja s’ha provat amb els grans, he vist que funciona i que és molt xulo, doncs ara anem per altres dreceres. Tot això com a suggeriments. Sé que l’Ajuntament pensa fer moltes coses, però més encara. I aquestes vessants cultural i educativa, per a mi són bàsiques.”

Acabada la intervenció de Josep Maria Canela es va procedir a la votació. Els pressupostos es van aprovar amb 8 vots a favor de Junts pel Pla, un vot en contra (CUP) i una abstenció (ERC).

A continuació, la regidora d’Ensenyament i Serveis Socials, Meritxell Pau, va llegir el manifest del dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones. El podeu descarregar des d’aquest enllaç.

 

En l’apartat de Precs i Preguntes es va donar resposta a les qüestions formulades pel regidor d’ERC Josep Maria Canela que es transcriuen aquí.

Josep Maria Canela (JMC):

“Sobre el Museu Agrícola i d’Economia Rural: Qui farà aquest projecte? Qui el durà a terme? I si són persones qualificades en museïtzació?

”Voldria més informació sobre diverses factures. Es van pagar 10.000 euros a Tarragona Disseny i 12.000 euros a J. Roca pel museu del morter i el museu agrícola.”

Va respondre el primer tinent d’alcalde, Josep Silvestre (JS):

“Hi ha una factura de 5.000 euros que correspon a l’elaboració d’un projecte amb una visió global del què haurà de ser el Museu Agrícola. Així tenim aquesta visió global i s’anirà fent en petites parts.

”Pel que fa als morters, ens vam comprometre, fa dos anys, amb un conveni amb el Sr. Jaume Culleré, a acollir tots aquests morters que estaven dipositats al Museu de la Vida Rural de l’Espluga. Va arribar un moment que el Sr. Culleré ens va dir que si no ho exposàvem ho portaria a un altre lloc. Per això vam engegar el procés de l’exposició de morters i d’això hi ha diverses factures. Hi ha una factura de 2.000 euros del fuster, per fer tot el mobiliari i la part on hi ha les màquines de cosir i els plafons de l’entrada. Després també hi ha una factura de 10.000 euros de TGD per la infografia, les arts finals, els vinils i tota la informació, tant de l’exposició de morters com de les màquines de cosir i dels plafons de l’entrada.”

JMC:

“El museu del morter està, doncs, inclòs dintre d’un museu global?”

La segona Tinent d’Alcalde, Maria Teresa Ferré (Junts), va precisar:

“El museu del morter serà una secció del Museu Agrícola.”

JMC:

“Aleshores aquest museu agrícola el portarà a terme també TGD?”

JS:

“TGD ha proposat la museïtzació global. Això hi ha diferents maneres de realitzar-ho. Tot de cop, com s’ha fet amb el Centre d’Interpretació, o de mica en mica, a mesura que es disposa de partides de diners. I la direcció del projecte la faria TGD.”

JMC:

“Ells en poden saber, però els museus no els munta qualsevol. Aquell és preciós, però de museus agrícoles n’hi ha a tot arreu i no els va a veure ningú. Vas al Museu de la Vida Rural i és preciós. Aquí, tenim un munt de coses i allò, algú ho ha de seleccionar, algú expert. I que al final ens quedin deu cosetes. Allò, ara és un  magatzem, tots ho sabem, però al final, si és que s’ha de fer, ha de quedar bonic. I ho fem perquè tenim un espai, si no, tampoc no ho faríem.”  

Mateu Montserrat (MM):

“El que hem fet ara és una part del Museu Agrícola, la part dels morters, que correspon a la vida rural, a la casa. L’altra part que vindrà seran les màquines d’ensulfatar. Es tornarà a fer una cosa semblant.

”A l’exposició de morters, a sota de la graderia s’hi guarden tot d’altres morters que estan destinats a que un altre dia es pugui variar l’exposició i ensenyar-ne uns altres.

”En els diferents àmbits, ens hi anirem posant. Aquest any vam endreçar les màquines de cosir. L’any que ve, farem les màquines d’ensulfatar o la vinya. I s’exposaran tres o quatre màquines, o vuit, i la resta quedaran desades i al cap d’un temps es podrà girar. Ara hi haurà unes màquines i ara unes altres. Que no hi hagi sempre les mateixes peces exposades, anar-ho canviant mica en mica.

”Això és el que ens han aconsellat. De moment és un magatzem, però a la llarga arribarà a ser un museu. Ho anirem modificant de mica en mica així que puguem destinar-hi recursos.”

JMC:

“Aquestes persones estan qualificades? Torno a dir el mateix. Fa de mestre qui és mestre... Són experts en museïtzació? Allò ha quedat molt bonic, però els experts en museïtzació seleccionen aquestes peces, posen una peça concreta, una projecció… Ha quedat molt maco i em va agradar molt, però a veure la resta…”

MM:

“Aquesta empresa ha fet algun altre museu i altres projectes i tenen experiència.”

JMC:

“En relació al tema de les instal·lacions fotovoltaiques, en una altra acta de la Junta de Govern figura un contracte a una empresa per 12.000 euros, per refer les normes subsidiàries sobre aquesta qüestió. Des d’ERC voldríem tenir més informació sobre això i crec que els tres grups representats n’hauríem d’estar al corrent. Es va engegar al setembre i som al desembre. Hi ha algun avenç o alguna novetat?”

MM:

“Encara no està enllestit. S’està fent un primer esbós general dels espais que hi haurà per a energia solar, on han d’anar, com han d’estar connectats... Quan tinguem un primer avanç de tot això farem una reunió conjunta per parlar-ne.”

 

[En aquest punt, Mateu Montserrat va respondre al suggeriment fet pel regidor Josep Maria Canela de vendre patrimoni municipal]

“Sobre els terrenys, sí que és veritat que en tenim molts. En tenim al polígon, aquí a la urbanització, a la Torre de Santa Maria. Però bé, jo crec que mentre puguem no hem de malvendre. Hem de poder vendre a preu de mercat quan hi hagi l’oportunitat.

”L’antiga seu de la cooperativa, la vam comprar per fer un centre per a les entitats del municipi. S’està fent un projecte i creiem que fora interessant recuperar la sala del cinema. Hi ha la barana i moltes coses que es poden recuperar.

”Ho hem de fer mirant al futur perquè l’altra sala que tenim al Pla no és de l’Ajuntament, és de la Parròquia i qualsevol dia poden dir adeu-siau. Per això vam creure convenient comptar amb aquest edifici. I pel que fa al trull voldria que constés en acta, que el vam poder aconseguir gràcies al Sr. Josep Tutusaus [El Sr. Tutusaus va traspassar uns dies abans del ple]. Va ser una persona que va fer tot el possible perquè això passés a ser de propietat municipal.

”Quan vam adquirir el trull, ho vam tapiar perquè hi ha material. Quan es pugui, es posarà en marxa i farem un centre d’interpretació de l’oli o el que vulguem. He vist centres d’interpretació de l’oli que no tenen ni una part del material que tenim nosaltres al Pla. Crec que és una cosa de futur i els terrenys que hi ha al costat, crec que cal mirar d’aprofitar-los, deixar-los com a zona pública, perquè allò té edificabilitat. Hem de traslladar aquesta edificabilitat a un altre espai que tinguem en el municipi. Així no perdem el valor del sol.

”Tot això ho estem tramitant, però aquestes coses no es fan d’avui per demà. Anem en la línia de poder aprofitar com a patrimoni tot el que tenim. De patrimoni, gràcies a Déu, en tenim molt i ens dona solidesa per on vulguem anar. Com a Ajuntament, hem d’estar molt tranquils en aquest sentit. Quan tinguem la necessitat, ja mirarem de fer la cosa que creguem convenient.

”Si hi ha qualsevol altra cosa a comentar, en podem parlar quan vulgueu.”

 

Seguint en la secció de precs i preguntes, es recull aquí el prec formulat pel regidor Josep Maria Canela en el punt 2 del ple:

“A l’acta de la Junta de Govern del passat 28 de setembre hi consta una donació dels documents de Comissions Obreres feta per la Maria Ferré Calaf a favor de l’Ajuntament. Faig el suggeriment que el més adequat és portar-ho a l’Arxiu de Valls on ho documentaran, ho catalogaran i qui vulgui tenir accés sabrà on és.”

 

El regidor d’ERC va plantejar encara un altre prec:

“Com que fa temps que no s’obren carrers, se’ns va acudir un nom i volem que en quedi constància. Des d’Esquerra i personalment, ja es va valorar molt la feina de la Sra. Amèlia Carreras. Es va fer un homenatge i un llibre, però creiem que aquesta persona s’hauria de tenir en compte per dedicar-li un carrer.”

L’alcalde, Mateu Montserrat, va respondre:

“Ja està planificat, però el carrer no està urbanitzat encara. És el carrer paral·lel al Raval de Sant Ramon i al carrer 1 d’octubre, per damunt del carrer de les Escoles. Aquest serà el carrer Amèlia Llobera.”

JMC:

“Per altra banda, parlant amb els fills, ells encara conserven el mobiliari de la llevadora. Si es vol incloure dintre del Museu un apartat del que era la llevadora rural, ells ho cedirien. La seva mare els va dir ‘sobretot, això no ho llenceu’. I si us voleu posar en contacte amb ells, ho cedirien.”

 

El regidor de la CUP Guillem Fonts va formular la següent pregunta:

“Sobre la reforma de les normes subsidiàries pel tema dels horts solars. Com està i quan estarà acabat?”

Amb la resposta de l’Alcalde, Mateu Montserrat, va finalitzar la sessió:

“Hi estem treballant. La intenció és que quan el text estigui enllestit, abans de passar-ho a aprovació, ho comentarem. Explicarem com es veu tècnicament i què caldria fer. Més o menys això serà a principis d’any. Vam fer una suspensió de llicències, ens queda un temps i després s’ha de presentar.”

”Moltes gràcies i felices festes a tots.”

Menu

Menú principal