Crònica del Ple Municipal del 28 de setembre de 2021

 

El Ple Municipal celebrat el dimarts 28 de setembre del 2021 va comptar amb l’assistència de tots els regidors i regidores. Es va iniciar amb els habituals punts de tràmit: aprovació de l’acta de la sessió anterior i dació de comptes dels acords de juntes de govern, decrets de presidència i conciliacions i arqueig de caixa.

Els dos principals punts de l’ordre del dia eren la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2022 i l’aprovació del compte general de l’exercici del 2020.

La principal novetat de les ordenances fiscals és que s’incorpora una bonificació en l’IBI per als immobles que instal·lin plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric.

La bonificació s’aplicarà a partir del 2022 i s’hi poden acollir totes les instal·lacions que s’han realitzat en els darrers dos anys i les que es facin a partir d’ara. Per sol·licitar-la, caldrà acreditar la legalització per part de la Generalitat i la llicència o comunicació prèvia d’obres de l’Ajuntament.

La potència mínima de la instal·lació haurà de ser major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada. En el cas d’habitatges plurifamiliars, la bonificació serà del 5% sobre la quota de l’impost per a cadascun dels habitatges vinculats.

També es va aprovar una bonificació del 75% en la plusvàlua en casos d’herència o donació. Per beneficiar-se’n, caldrà ser descendent, ascendent o cònjuge de la persona que ha fet el llegat o donació i tenir el domicili fiscal a l’immoble que es rep.

Altres modificacions

Increment de 5 euros anuals en la taxa d’escombraries dels habitatges. Els establiments comercials seguiran pagant el mateix que fins ara.

La bonificació de l’Impost de Vehicles per als híbrids passa a ser del 40 per cent, metre que la dels elèctrics serà del 50 per dent.

La regidora d’Hisenda, Maria Teresa Ferré, va explicar que el parc d’aquests tipus de vehicles s’ha incrementat molt i que, en el futur, tots hauran de ser elèctrics, per la qual cosa cal ajustar les bonificacions.

Des d'aquest enllaç podeu descarregar les ordenances fiscals que van ser aprovades en el ple.

El punt es va aprovar amb els vuit vots favorables de Junts pel Pla i les abstencions dels dos regidors de la CUP i el d’ERC. Tots dos partits van manifestar que estan d’acord amb alguns aspectes de les modificacions però no amb d’altres, en especial amb l’increment en la taxa d’escombraries.

Tancament de comptes

En el tancament de comptes generals de la Corporació consta que l’Ajuntament va tenir durant l’any passat uns ingressos (drets reconeguts) de 2.490,375 euros i despeses (obligacions reconegudes) de 2.039.836 euros. Per tant, l’any es va tancar amb un balanç favorable de 450.000 euros.

Pel que fa al romanent de tresoreria, és a dir, els estalvis del municipi, a 31 de desembre del 2020 eren de 2.289.960 euros. El deute pujava 136.227 euros, que equivalen al 5,65% del pressupost, molt lluny del màxim del 110% d’endeutament que permet la legislació.

Aquest punt també es va aprovar amb els vots favorables dels vuit regidors de Junts pel Pla i l’abstenció de CUP i ERC. Per part de la CUP van reiterar que consideren que no es fan prou coses en els àmbits social, cultural i educatiu.

L’alcalde, Mateu Montserrat, i la regidora d’Hisenda, Maria Teresa Ferré, van replicar que es fan coses encara que potser no es veuen prou reflectides en els pressupostos. Van posar com a exemple actuacions per pal·liar la pobresa energètica, la distribució de vals per a aliments frescos o les beques per al transport escolar des de fora del nucli urbà.

En el debat sobre aquest punt, també es va comentar la possibilitat de crear un voluntariat que podria servir per col·laborar en determinades tasques socials i també perquè persones beneficiàries d’ajuts trobessin una via per integrar-se de forma activa.

Moció sobre el pagament d’impostos

En el ple es van sotmetre a votació tres mocions. La primera proposava que l’Ajuntament pagui els impostos estatals a l’Agència Tributaria de Catalunya. La podeu descarregar des d'aquest enllaç. Va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts pel Pla (8) i els vots a favor de CUP (2) i ERC (1). La regidora Maria Teresa Ferré va explicar que s’han fet diverses consultes legals sobre aquesta qüestió i que han arribat a la conclusió que adoptar aquesta mesura no s’ajusta a la llei. Per tant, podria ser una font de problemes per a l’Ajuntament.

Les dues mocions restants es van aprovar per unanimitat. La segona, presentada conjuntament a iniciativa de Junts pel Pla, és de rebuig a la línia de molt alta tensió Valmuel-Begues, que ha de travessar la comarca de l’Alt Camp. La trobareu en aquest enllaç.

La darrera, presentada conjuntament a iniciativa d’ERC, sol·licita el manteniment de l’IVA reduït del 10% al sector de la perruqueria, barberia i estètica. Disponible en aquest enllaç.

En el ple es va llegir també el manifest de suport al president Carles Puigdemont impulsat per l’Associació de Municipis per la Independència. Podeu descarregar-lo d’aquest enllaç.

A l’apartat de precs i preguntes, la CUP es va interessar per la contractació de serveis per a la futura modificació de les normes subsidiàries d’urbanisme que es va aprovar en la Junta de Govern del passat 17 d’agost. L’Alcalde va explicar que la modificació va encaminada a una ampliació del polígon per engrandir el magatzem d’URSA i d’altres empreses que treballen per a aquesta.

A la petició de la CUP que s’omplin els espais buits del polígon, l’Alcalde va explicar que s’intenta, però que no sempre és possible perquè els propietaris dels terrenys no els volen vendre.

ERC va formular dos precs. El primer per tal que les accions de l’Ajuntament relacionades amb els capgrossos es facin amb més temps i més ben desenvolupades i que s’impulsi, a través d’un curset, la creació d’un grup de grallers.

La regidora d’Ensenyament, Meritxell Pau, va puntualitzar sobre el curs de gralla que ja s’ha intentat però que malgrat la bona acollida inicial els participants no van tenir continuïtat en l’assistència a classe.

El segon prec anava adreçat a donar facilitats per aparcar el cotxe a la Plaça de l’Església a la persona responsable del servei de correus.

L’Alcalde va precisar que aquestes persones ja disposen d’una clau per treure les pilones mòbils i aparcar i que creu que amb els canvis de personal que hi ha hagut darrerament no s’han coordinat en aquest aspecte.

En no haver-hi més precs ni preguntes, l’Alcalde va aixecar la sessió.

 

Menu

Menú principal