Crònica del Ple del 29 de novembre de 2022

 

La sessió del Ple Municipal del 29 de novembre tenia com a punt principal de l’ordre del dia l’aprovació del pressupost per al 2023.

L’Alcalde va obrir la sessió explicant que tot i que estava prevista la incorporació de Roger Estrada com a nou regidor de la CUP, aquest va excusar la seva assistència perquè va ser pare pocs dies abans.

Els primers punts de l’ordre del dia van ser els habituals de tràmit: aprovació de l’acta de la sessió anterior, dació de comptes dels decrets de presidència i acords de Junta de Govern i arqueig de caixa.

En el punt número 5 es va aprovar per unanimitat la liquidació del contracte que es va signar el desembre de 1997 amb l’empresa Sorea (ara Agbar) amb una durada de 25 anys, per a realitzar el servei municipal d’abastament d’aigua i xarxa de clavegueram en baixa i pluvials. Per tal d’evitar que el servei quedi interromput, l’acord preveu una pròrroga de nou mesos mentre es prepara la municipalització.

El punt número 6, lligat amb l’anterior, era la proposta d’acord per a l’inici de l’expedient pel canvi de gestió del servei d’abastament d’aigua. El primer pas és crear una comissió que haurà de redactar la memòria per determinar la nova forma de gestió de l’aigua. La formaran polítics, tècnics i una persona en representació dels usuaris i comptarà amb el suport d’assessors externs. També es va aprovar per unanimitat.

En el punt número 7 i igualment per unanimitat es va aprovar un nou mandat de Fermí Bernardo com a jutge de pau.

El punt número 8 va consistir en l’aprovació d’un acord de pròrroga del conveni de col·laboració per executar el projecte Alt Camp, història i patrimoni. Les arrels d’una terra, cofinançat amb els fons FEDER. La pròrroga ve donada per la necessitat de completar els últims serrells d’aquest projecte que ha permès museïtzar el Centre d’Interpretació del Tèxtil i rehabilitar les façanes exteriors de les naus de la Fàbrica. La pandèmia va ser la causa de l’endarreriment que ha portat a la pròrroga, que ja estava prevista en les bases.

L’aprovació del pressupost general per a l’exercici del 2023 era el punt número 9. Els comptes preveuen uns ingressos i despeses de 4.906.100 €. El principal capítol és el d’inversions, al qual es dedicaran 2.912.000 €. La major part d’aquesta quantitat es cobrirà amb subvencions.

La remodelació de la fàbrica per convertir-la en una residència de gent gran serà, un any més, la principal inversió que realitzarà l’Ajuntament. L’any vinent es culminarà la segona fase, que ja està en marxa, amb l’aportació de 205.000 € i s’iniciarà la tercera, que té un cost estimat de 1.100.000 €.

La previsió és que aquesta obra no només generi despeses sinó que comenci a donar també ingressos. L’any vinent es farà la licitació de la gestió i l’empresa adjudicatària haurà de fer una aportació de 600.000 €, a compte del cànon anual que haurà de pagar.

La segona inversió més important del 2023 serà la millora de la xarxa de distribució d’aigua potable. Per dur-la a terme, es compta amb una subvenció de mig milió d’euros que prové dels fons europeus Next Generation. L’objectiu de l’obra és reduir les pèrdues que es produeixen pel mal estat de les canalitzacions.

Dos projectes es deixaran per a la segona meitat de l’any: la remodelació dels carrers Mercè i Montserrat, amb un cost de 340.000 €, i la renovació del Centre Cívic, estimada en 375.000 €. Aquestes dues obres estan condicionades per la subvenció del PUOSC de la Generalitat, que aporta 370.000€ i les va fixar per al 2023. El finançament es completarà amb diners procedents del PAM de la Diputació i recursos propis.

La construcció del gual d’accés a la partida de Baiona, en el límit entre els termes de Valls i el Pla, és una altre projecte destacat. Tot i que estava programat per al 2022, no s’ha pogut dur a terme per l’endarreriment d’Endesa en el canvi de traçat de la línia elèctrica. Té un cost de 83.000 € que compartiran els dos municipis.

En el capítol de compres, s’han consignat 135.000 € per adquirir un edifici de la Réria amb l’objectiu d’enderrocar-lo i obrir un passatge cap al carrer 11 de Setembre. Pel que fa a les vendes, es compta alienar terrenys de propietat municipal al Polígon Industrial per un import que podria arribar al mig milió d’euros.

Altres inversions de menor abast són els pressupostos participatius, que arribaran a la tercera edició (50.000 €), la instal·lació de plaques solars a la teulada de l’Ajuntament (37.000 €) i la compra d’un compactador per a la Deixalleria Municipal (30.000 €). La reforma del carrer Joan Trenchs, tot i que s’iniciarà amb càrrec als pressupostos de 2022, s’acabarà de completar amb els comptes de l’any vinent. Les tres darreres rebran subvencions de la Diputació a través del PAM i el PAES.

La resta de partides dels pressupostos municipals no experimenten modificacions significatives respecte de l’any passat. Tot i així, els sous dels treballadors municipals s’incrementaran un 3.5%. Al gener ja s’havien apujat un 2% i ara s’hi afegeix un 1,5% més establert pel govern de l’Estat.

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor dels 8 regidors de Junts pel Pla, un vot en contra de la CUP i l’abstenció del regidor d’ERC.

El punt número 11 eren una sèrie de modificacions de crèdit als pressupostos per al 2022. Es va aprovar amb els mateixos vots favorables i les abstencions dels dos regidors del l’oposició.

El dotzè punt era la incorporació de 542.000 € procedents del romanent de tresoreria, és a dir, dels estalvis de l’Ajuntament que es destinaran a pagar la segona fase de les obres de rehabilitació de la fàbrica. Aquesta mesura fa créixer significativament el pressupost municipal de l’any passat. Quan es va aprovar, la previsió d’ingressos i despeses era de 2.438.000 €. Ara la xifra s’incrementa fins als 2.980.000 €. Igualment es va aprovar amb vuit vots a favor i dues abstencions.

La sessió es va cloure amb la lectura del Manifest institucional del Dia Internacional per l’erradicació de les violències masclistes, que es va aprovar com a moció per unanimitat. En aquest enllaç en trobareu el text complet.

Menu

Menú principal